REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. URBANA PAPIEŻA I MĘCZENNIKA W WOLI

 

I. Przepisy ogólne

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urbana Papieża i Męczennik w Woli. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.
 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Św. Urbana Papieża i Męczennik w Woli, a w uzasadnionych przypadkach także osoby zmarłe spoza parafii.
 4. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 5. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada zatrudniony przez niego opiekun cmentarza.
 6. Właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu jest parafia. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 7. Do dysponentów grobów należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

II. Przepisy porządkowe

 1. Dla nawiedzających cmentarz furtki otwarte są całą dobę.
 2. Na terenie cmentarza zabrania się: samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów, ustawiania ławek i ogrodzeń, palenia papierosów i spożywanie alkoholu, wprowadzania zwierząt.
 3. Śmieci należy składować w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody administratora lub zarządcy cmentarza.
 5. Grób wykopuje wyznaczony przez proboszcza grabarz; do niego należy też zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca pochówku.
 6. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z administratorem cmentarza.
 7. Na ustawienie nagrobka czy pomnika na miejscu pochówku należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii.
 8. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania prac kamieniarskich systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
 9. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
 10. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.
 11. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

III. Opłaty

 1. Na cmentarzu parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na jego utrzymanie oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.
 2. Opłaty są pobierane z tytułu: rezerwacji miejsca cmentarnego, udostępnienia miejsca grzebalnego, przedłużenia dzierżawy grobu i postawienia pomnika.
 3. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.
 4. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.
 5. Przedłużenie umowy na kolejne lata wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Nie wniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.
 6. Zarządca cmentarza potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczynę sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub opiekuna cmentarza.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

        * Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.

        * Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

        * Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

       * Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

 

Wola, 30 sierpnia 2022

 

Ks. Damian Bednarski

administrator cmentarza

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.